Sakramenty
  Chrzest

Sakrament chrztu dzieci udzielany jest w parafii obecnego zamieszkania rodziców.
(W naszym kościele: po Mszy świętej ).
Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej oraz przedstawić:
- akt urodzenia z USC
- dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).
RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY:
- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
- którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego
(np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).
W związku z powyższym, chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza
miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).
Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej.

  Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,
jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary
słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich, cotygodniowych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

W naszej parafii ten sakrament jest udzielany:
uczniom klas I szkoły ponadpodstawowej.
Dorosłym, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić. - prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Świadek bierzmowania. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełnia następujące warunki:

- miał ukończony 16 rok życia
- sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
- prowadził życie zgodne z wiarą
- może być to ojciec lub matka bierzmowanego

  Pokuta

Okazja do spowiedzi św.
- w sobotę od 17.30 do 18.00
Warunki dobrej spowiedzi:
- Rachunek sumienia
- Żal za grzechy
- Szczera spowiedź
- Mocne postanowienie poprawy
- Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

  Eucharystia

Eucharystia Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu,
w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew.
W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

Wszystkie niedziele
Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

  Kapłaństwo

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu:

Adres Seminarium: ul. Drzymały 1, 45-342 Opole, skr. poczt. 246, tel. (0 77) 442 40 01.

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

  Małżeństwo

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych (w naszej parafii: w godzinach urzędowania kancelarii).

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

- metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 6 miesięcy!);
- zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych.

Jeżeli nowożeńcy nie posiadają świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej, zobowiązani są do wzięcia udziału w Katechumenacie Przedmałżeńskim .

Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

  Namaszczenie

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!)
Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana.
Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...)
Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!)
W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii.
W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych w pierwszą sobotę miesiąca.
Gorąco zachęcamy do częstego przyjmowania Komunii (np. w każdą niedzielę) po wcześniejszym ustaleniu ze świeckim szafarzem.